Regulamin ogólny

Poniżej podane zostały warunki użytkowania, czyli „Warunki” regulujące korzystanie z każdej witryny internetowej posiadającej łącza do nich („Witryny”). Korzystanie lub odwiedzanie takiej Witryny jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze Warunki, a także wszystkie obowiązujące przepisy i rozporządzenia dotyczące Witryny. www.eyn.pl, www.thinkforyou.pl, www.walletforyou.pl, nasza firma, jej oddziały (nazywane wspólnie „my”, „nam”, „nasze”) zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnej chwili, przy czym zmiany te zaczynają obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu lub połączeniu z Witryną. Naruszenie Warunków upoważnia nas do zakończenia korzystania z Witryny przez użytkownika, zakazania mu korzystania z niej w przyszłości i/lub podjęcia odpowiednich czynności prawnych.

W Witrynie możemy udostępniać różne treści, m.in. informacje, artykuły, pliki wideo, komentarze, recenzje i inne teksty, zdjęcia, ilustracje czy inne obrazy, oprogramowanie lub aplikacje (nazywane wspólnie „Treściami”). Użytkownik wyraża zgodę na to, że my i/lub licencjodawcy jesteśmy właścicielami wszystkich Treści udostępnianych za pośrednictwem niniejszej Witryny. Treści te podlegają amerykańskiemu i międzynarodowemu prawu autorskiemu, prawu dotyczącemu znaków towarowych oraz wszelkim innym przepisom i rozporządzeniom dotyczącym własności intelektualnej.

Wszelkie komentarze, pytania i wnioski prosimy przesyłać na adres: serwis@number369.com.

Informacje ogólne

 1. Witryny działające pod adresem www.eyn.pl, www.thinkforyou.pl, www.walletforyou.pl są prowadzone przez Tadeusza Bacha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Number 369 Tadeusz Bach, ul. Kordiana 10, 37-700 Przemyśl, NIP: 795-12-10-700, REGON: 363385303. Dane kontaktowe: Tadeusz Bach, ul. Kordiana 10, 37-700 Przemyśl, e-mail: serwis@number369.com, telefon: 690 032 000, zwanym dalej „Sprzedawcą”.
 2. Sprzedającym jest podmiot korzystający z Witryn i chcący dokonać sprzedaży towaru lub usługi.
 3. Kupującym (zwanym również „Klientem”) jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i dokonująca zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”), oraz przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności ceny, katalogi, foldery, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, z zastrzeżeniem indywidualnych postanowień wynikających z Umów zawieranych z poszczególnymi Klientami, określającym zasady korzystania ze Sklepu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Dostęp do Regulaminu każdy z Klientów może uzyskać w dowolnym czasie, poprzez kliknięcie odnośnika „Regulamin”, umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na dowolnym nośniku.
 7. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W celu akceptacji regulaminu i złożenia zamówienia konieczne jest zaznaczenie opcji: „Akceptuję regulamin”.

Przedmiot transakcji

Za pośrednictwem Witryny Sprzedawca zawiera z Klientem umowę poszczególnych towarów i usług zamieszczonych w Witrynie.

Dozwolone zastosowanie

Użytkownik wyraża zgodę na odwiedzanie i przeglądanie podstron niniejszej Witryny wyłącznie w celach prywatnych i nie będzie kopiować, publikować, zmieniać ani w żaden inny sposób rozpowszechniać materiałów znajdujących się w Witrynie, do innych celów niż określone w niniejszych Warunkach. Z Witryny można korzystać tylko w sposób dozwolony przez prawo, w tym odpowiednie przepisy i rozporządzenia o wywozie i ponownym wywozie. Oprogramowanie umieszczone w Witrynie oraz wszystkie opublikowane w niej Treści stanowią naszą własność chronioną przez amerykańskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użytkownik zgadza się nie usuwać, nie zakrywać ani nie zmieniać żadnych not prawnych wyświetlanych w Witrynie.

Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie korzystać z Witryny (i) w związku z promowaniem lub w celu promowania jakichkolwiek produktów, usług lub materiałów; (ii) w sposób lub do celów stanowiących pogwałcenie przepisów i rozporządzeń prawnych, w tym prawa do własności intelektualnej, prawa do prywatności czy praw osobistych; (iii) w celu publikowania jakichkolwiek informacji umniejszających lub zniesławiających osoby bądź podmioty; (iv) do przesyłania ani wprowadzania wirusów lub złośliwych kodów; (v) do molestowania, nękania lub zastraszania użytkowników; ani (vi) do publikowania treści propagujących nienawiść, zawierających pogróżki, przemoc, pornografię, oszczerstwa, obelgi, wprowadzających w błąd lub będące w inny sposób niewłaściwe.

Łącza i wyniki wyszukiwania

Korzystając z niniejszej Witryny w celu wyszukiwania lub przechodzenia na inne strony, użytkownik wyraża zgodę i rozumie, że nie może występować przeciwko nam z jakimikolwiek roszczeniami w związku ze szkodami lub stratami wynikającymi z korzystania z Witryny w celu uzyskania wyników wyszukiwania czy łącz do innych stron.

Dostęp i zakłócenia

Użytkownik oświadcza, że nie będzie używać żadnych robotów, pająków czy innych automatycznych narzędzi lub procesów manualnych do monitorowania bądź kopiowania naszej Witryny i Treści w niej zawartych, do uzyskania dostępu lub przechwytywania danych, ani do żadnych innych niedozwolonych celów bez uprzedniego uzyskania od nas pisemnej zgody. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie używać żadnego sprzętu, oprogramowania ani czynności w celu zakłócania prawidłowego działania Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na niepodejmowanie żadnych czynności powodujących nieuzasadnione bądź nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury. Treści są chronione przez prawa autorskie, międzynarodowe traktaty dotyczące ochrony praw autorskich, a także inne prawa i konwencje związane z własnością intelektualną. Użytkownik zgadza się przestrzegać tych praw, a w szczególności nie wprowadzać zmian, nie zakrywać i nie usuwać kodów alfanumerycznych, znaków i informacji o prawach autorskich w Treściach, oprogramowaniu lub dokumentacji i w ich kopiach.

Konta

Pewne funkcje w niniejszej Witrynie mogą wymagać korzystania z konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego identyfikatora i hasła. Podejrzewając, że ktoś mógłby je poznać albo zmienić, należy zresetować owe dane, dzięki czemu nikt inny nie będzie mógł zalogować się na konto użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będzie: (i) podawać fałszywych informacji podczas tworzenia konta; (ii) tworzyć konta innych osób bez ich zgody; (iii) zakładać więcej niż jednego konta; (iv) przekazywać swoich danych do logowania innym; (v) próbować uzyskać dostęp do kont należących do innych osób bądź pozyskać ich dane do logowania; ani też (vi) tworzyć innego konta bez naszej zgody, gdy jego konto zostało wyłączone. Użytkownik dodatkowo wyraża zgodę na przekazanie dokładnych danych profilowych i kontaktowych, a także na ich aktualizowanie.

Nieuprawnione korzystanie z Witryny

Nielegalne i/lub nieuprawnione korzystanie z Witryny, w tym zamieszczanie łączy do innych stron internetowych bez upoważnienia, jak również nieuprawnione stosowanie robotów, pająków lub innych automatycznych narzędzi w Witrynie, zostanie zbadane, po czym podjęte będą stosowne działania prawne, nie wykluczając postępowania cywilnego, karnego oraz sądowego nakazu zadośćuczynienia. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich określonych przez nas procesów i procedur zabezpieczających (takich jak hasła) w odniesieniu do uzyskania dostępu lub korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się ponadto nie uzyskiwać i nie próbować uzyskiwać dostępu do tych obszarów Witryny (lub za ich pośrednictwem), które nie są przeznaczone dla ogółu, chyba że uzyska od nas pisemną zgodę na to.

Przestrzeganie prawa

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryny wyłącznie do celów zgodnych z prawem i nie będzie przekazywać, publikować przechowywać, rozpowszechniać, wyświetlać ani prezentować żadnych informacji, oprogramowania, danych, plików ani materiałów naruszających obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia. Nie będzie też korzystać z Witryny w celu ułatwienia bądź pomagania (w jakikolwiek sposób) innym w naruszeniu przepisów prawnych i rozporządzeń. Na użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za zapewnienie, że materiały przekazywane, publikowane, przechowywane, rozpowszechniane, pokazywane czy prezentowane z wykorzystaniem Witryny spełniają postanowienia niniejszej Umowy oraz obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

 • Nie można korzystać z Witryny lub usług w celu naruszania rozporządzeń prawa, statutów, zarządzeń lub regulacji, w tym eksportowych, a także prawa własności intelektualnej i prywatności.
 • Korzystanie z niniejszej Witryny i usług regulowane jest na mocy przepisów dotyczących kontroli eksportu, obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i mających zastosowanie do użytkownika oraz korzystania z Witryny i usług, bez względu na to, czy użytkownik faktycznie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowe informacje na temat przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych można znaleźć w portalu rządowym USA o eksporcie i handlu usługami: http://www.export.gov/.
 • Nie gwarantujemy, że Treści zawarte w Witrynie są właściwe, odpowiednie czy dostępne w lokalizacjach poza USA. Dostęp do Witryny spoza terytorium Stanów Zjednoczonych odbywa się wyłącznie z własnej inicjatywy i na wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie miejscowego prawa w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo.
 • Projekty użytkownika w Witrynie (przesłane przez użytkownika) mogą podlegać eksportowi i re-eksportowi, a także innym ograniczeniom, zgodnie z prawem kraju pochodzenia projektu oraz zamieszkania użytkownika. W związku z powyższym użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących eksportu i re-eksportu owych projektów. W szczególności:
  1. Projektując elementy podlegające kontroli na podstawie przepisów ITAR (International Traffic in Arms Regulation – międzynarodowych przepisów w zakresie obrotu bronią), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie ustępu 22 CFR 122 amerykańskich przepisów ITAR i rozumie, że wszelki eksport lub re-eksport elementów lub technologii objętych tymi przepisami wymaga zgody wydanej przez Department of State Directorate of Defense Trade Controls USA.
  2. Rozumie także, że projekt(y) elementów pochodzących z USA oraz produktów zagranicznych producentów, zawierające treści pochodzące z USA, podlegają amerykańskim przepisom eksportowym (Export Administration Regulations, EAR). W przypadku eksportu swoich projektów należy uzyskać wszystkie wymagane zgody (np. licencje eksportowe, pozwolenia itp.), wydane przez urzędy państwowe USA lub inne, odpowiednie urzędy państwowe.
  3. Użytkownik zaświadcza, że – z wyjątkiem sytuacji dozwolonych na mocy obowiązujących przepisów i rozporządzeń – jego projekt(y) nie będzie wykorzystywany, sprzedawany, re-eksportowany ani włączany do produktów używanych bezpośrednio lub pośrednio w projektach, opracowaniach, produkcji, składowaniu ani używaniu broni chemicznej czy biologicznej, w programach jądrowych, rakietach ani projektach napędu jądrowego sprzętu morskiego.
  4. Użytkownik zaświadcza, że – z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez odpowiednie przepisy i rozporządzenia – jego projekt(y) nie będzie wykorzystywany, sprzedawany, reeksportowany ani włączany do produktów na użytek wojska, policji i jednostek wywiadowczych ani do żadnych zastosowań kosmicznych czy w obcych jednostkach pływających i latających.
  5. Użytkownik zaświadcza, że jego projekty w Witrynie nie będą wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio ani nie będą sprzedawane, reeksportowane czy włączane do produktów na rzecz osób lub jednostek wymienionych na jakiejkolwiek liście podmiotów Stanów Zjednoczonych jako objętych odmową bądź ograniczeniem, w tym Entity List w części 744 Export Administration Regulations, osób określonych przez rząd USA jako Specially Designated Global Terrorists (SDGT – lista terrorystów globalnych), Specially Designated Terrorists (SDT – lista terrorystów), Foreign Terrorist Organizations (FTO – lista zagranicznych organizacji terrorystycznych), na liście Specially Designated National (SDN – specjalnej liście krajowej) lub innych listach tego typu.
  6. Użytkownik zaświadcza, że jego projekty w Witrynie nie będą eksportowane ani reeksportowane, bezpośrednio ani pośrednio, ani nie będą kierowane do żadnego kraju niezgodnie z embargiem nałożonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską czy innymi obowiązującymi embargami.
  7. Użytkownik będący pracownikiem, agentem, podwykonawcą lub osobą w jakikolwiek inny sposób związaną z jednostką rządową poza USA zaświadcza, że rozumie i wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących restrykcji, określonych przez sankcje i embarga amerykańskich przepisów EAR, ITAR i OFAC, a także innych obowiązujących lokalnych i zagranicznych przepisów i rozporządzeń.
  8. Użytkownik zaświadcza, że jeśli nie może spełnić powyższych wymogów lub jeśli jakiekolwiek informacje przekazane w niniejszej Umowie świadczenia Usługi ulegną w dowolnej chwili zmianie, powiadomi nas pisemnie o zmianach przed dalszym korzystaniem z Witryny.
  9. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostawy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres Sprzedawcy lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@number369.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres Sprzedawcy.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail serwis@number369, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu towaru. (kopia paragonu, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej).
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć towar na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

Treści użytkownika

Strona może umożliwiać tworzenie lub przesyłanie informacji, danych, tekstów, wiadomości oraz innych materiałów („Treści użytkownika”). Nie można umieszczać ani wysyłać Treści użytkownika lub informacji przez niniejszy system, jeśli naruszają one przepisy lub prawa osób trzecich. W przypadkach przechowywania informacji, które są przeznaczone wyłącznie dla użytku przez użytkownika (lub osobę reprezentującą go) i/lub nas nie przyjmujemy żadnej własności ani kontroli nad jakimikolwiek Treściami użytkownika, które zostały przesłane, opublikowane lub wyświetlone w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Użytkownik lub licencjodawca strony trzeciej, stosownie do przypadku, zachowuje wszystkie prawa patentowe do znaków towarowych i prawa autorskie do Treści użytkownika przesłanych, opublikowanych lub wyświetlonych w Witrynie, a na użytkowniku spoczywa obowiązek ochrony tych praw. Wprowadzenie, przesłanie bądź zamieszczanie w Witrynie Treści użytkownika przeznaczonych do tego, by były dostępne dla ogółu lub osób, którym użytkownik chce je udostępnić, oznacza udzielenie nam ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, przechowywanie, powielanie, modyfikowanie, komunikowanie i rozpowszechnianie owych Treści użytkownika zgodnie z przeznaczeniem. Licencja zachowuje swoją moc nawet po zaprzestaniu korzystania z Witryny przez użytkownika (na przykład Treści użytkownika opublikowanych na forum). Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub eliminowania wszelkich dostarczonych Treści użytkownika, które uznamy za niewłaściwe bądź nieodpowiednie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada prawa niezbędne do przyznania nam powyższej licencji na wszystkie Treści użytkownika przesłane do Witryny.

Treści na blogu i forum

W przypadku gdy my lub którykolwiek z naszych pracowników bądź przedstawicieli jest zaangażowany w tworzenie, produkcję bądź dostarczanie artykułów czy wszelkich innych materiałów zawartych w nich, wówczas ani my, ani nasi pracownicy czy przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe ani karne szkody wynikające z korzystania z takich artykułów. Biorąc udział w blogu czy forum użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dokładność, kompletność lub przydatność przekazanych informacji. Należy także zamieścić zastrzeżenie, że jest to jego opinia, a nie nasza. Użytkownik wyraża zgodę na pełne zabezpieczenie i chronienie nas, naszych pracowników, dyrektorów czy przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami mogącymi wynikać z treści zamieszczonych na jakimkolwiek blogu.

Naruszenie Warunków

Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia możemy przerwać jego dostęp do Witryny lub wykorzystać wszelkie inne dostępne środki, jeżeli uznamy, że sposób używania przez niego (i) jest niezgodny z niniejszymi Warunkami lub (ii) narusza nasze prawa, prawa innych użytkowników lub prawo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odszkodowania pieniężne mogą nie być wystarczającym zadośćuczynieniem za naruszenie niniejszych Warunków, i wyraża zgodę na sądowe lub inne godziwe zadośćuczynienie za owe naruszenia. Możemy ujawnić dane użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo bądź wezwanie sądowe albo jeżeli dane te są niezbędne lub przydatne na potrzeby postępowania w związku z nielegalnymi bądź szkodliwymi działaniami.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do wszystkich chronionych prawami autorskimi materiałów w Witrynie są albo naszą własnością, albo są używane przez nas zgodnie z prawem, chyba że określono inaczej. W stopniu, w jakim możemy to zrobić bez zadośćuczynienia dla osób trzecich i z wyjątkiem materiałów lub informacji przekazanych nam na innych warunkach, udzielamy użytkownikom zgodę na kopiowanie lub pobieranie z Witryny informacji bądź materiałów (w tym powiązanych z nimi grafik), pod warunkiem, że:

 • Będą one przeznaczone do użytku wewnętrznego oraz
 • Wszelkie kopie materiałów lub ich części muszą zawierać zamieszczoną w Witrynie informację o prawach autorskich.

Nie można kopiować ani wyświetlać w celu redystrybucji stronom trzecim żadnych części Witryny bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Dokumenty zamieszczone przez nas w Witrynie mogą zawierać inne prawa własności bądź opisywać produkty, usługi, procesy czy technologie będące własnością naszą lub stron trzecich. Żadnego z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako przyznanie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób użytkownikowi licencji na mocy prawa autorskiego, znaku handlowego, patentu lub innych praw własności intelektualnej, naszych lub stron trzecich.

Znak handlowy

Nasza nazwa i logo, a także wszelkie nazwy powiązanych produktów i usług, znaki projektowe i slogany są naszymi znakami handlowymi, znakami usług lub zarejestrowanymi znakami handlowymi i nie mogą być używane w żaden sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie inne znaki produktów i usług są znakami handlowymi ich właścicieli.

Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje całkowitą odpowiedzialność i ryzyko za korzystanie z tej strony oraz z Internetu w ogóle. w żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, szczególne, pośrednie, wtórne bądź inne szkody nieograniczające się do utraty możliwości korzystania, utraty danych lub zysków, bez względu na formę czynności, w tym, lecz nie ograniczając się do umowy, zaniedbania lub innych czynności niedozwolonych, wynikających lub powiązanych z używaniem niniejszej strony. nie udzielamy żadnej gwarancji co do dokładności, kompletności ani aktualności treści. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za sprawdzenie informacji przed powołaniem się na nie. treści zawarte na stronie mogą być niedokładne technicznie lub mogą zawierać błędy typograficzne. od czasu do czasu w niniejszej umowie wprowadzane są zmiany.

Wyłączenie gwarancji

Nie możemy obiecać, że witryna lub usługi poprzez nią świadczone nie będą zawierać błędów, będą nieprzerwanie działać czy zapewnią konkretne rezultaty w wyniku korzystania z witryny bądź jej treści, funkcji lub zawartych w niej łączy. dostęp do witryny (w tym do informacji lub materiałów w niej zawartych) udzielany jest na zasadzie „tak, jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi gwarancji tytułu, nienaruszalności lub dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. żadne porady i informacje podane przez nas lub naszych pracowników nie mogą stanowić jakiejkolwiek gwarancji. nie gwarantujemy, że informacje lub materiały znajdujące się w witrynie lub do których można poprzez nią uzyskać dostęp, będą wolne od zakłóceń i błędów.

Spory

Podjęcie przez osobę trzecią przed Sądem Polubownym lub innym sądem, przewidzianych prawem działań zmierzających do ochrony jej praw, które mogły zostać naruszone przez Abonenta w wyniku zawarcia lub wykonywania Umowy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić nas, naszych urzędników, przedstawicieli oraz innych partnerów i pracowników od wszelkich strat, odpowiedzialności roszczenia czy żądania, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, od stron trzecich, powstałymi na skutek korzystania z Witryny, łącznie z przypadkami, gdy użytkownik poprzez używanie Witryny udostępnia łącze do innych stron lub przesyła Treści bądź inne informacje w Witrynie.

Digital Millennium Copyright Act – naruszenie praw autorskich

Zgodnie z Digital Millennium Copyright Act, wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich poprzez materiały mające znajdować się w naszym systemie lub sieci należy bezzwłocznie przesłać w formie pisemnej do naszego wyznaczonego przedstawiciela:

Domain Administrator
Arrow Electronics, Inc.
9151 E. Panorama Circle
Centennial, CO 80112
Phone: +1 (303) 824-4000
E-mail: domainadmin@arrow.com

Wszystkie roszczenia muszą zawierać następujące informacje:

 • Podpis fizyczny bądź elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw, które zostały rzekomo naruszone.
 • Identyfikację pracy chronionej prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone, a w przypadku gdy wiele takich prac na jednej stronie objętych jest jednym powiadomieniem, należy zamieścić ich reprezentatywną listę.
 • Identyfikację materiału rzekomo stanowiącego naruszenie lub podlegającego takim działaniom, a który ma zostać usunięty bądź dostęp do którego powinien być wyłączony, wraz z informacjami wystarczającymi do tego, by umożliwić usługodawcy zlokalizowanie owego materiału.
 • Informacje wystarczające usługodawcy do tego, by skontaktować się ze stroną wychodzącą z roszczeniem, na przykład adres, numer telefonu, a także e-mail, jeśli jest dostępny, pod którym ze stroną tą można się skontaktować.
 • Oświadczenie, że strona wychodząca z roszczeniem w dobrej wierze podziela przekonanie, iż wykorzystanie materiału w sposób poddany zażaleniu nie jest autoryzowany przez posiadacza praw autorskich, jego agenta czy inne prawo oraz
 • Oświadczenie, że informacje podane w powiadomieniu są dokładne i że strona wychodząca z roszczeniem, pod groźbą kary krzywoprzysięstwa, jest upoważniona do działania w imieniu posiadacza wyłącznych praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone.

Wielokrotne naruszanie praw autorskich

Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia i / lub likwidacji kont, z których powtarzają się naruszenia praw autorskich. Zgodnie z tym artykułem nie wolno publikować żadnych treści należących do kogoś innego w sposób, który narusza prawa autorskie innej osoby. Gdy to zrobisz, właściciel (właściciele) praw autorskich do tej treści może powiadomić nas, że nie masz pozwolenia na publikowanie tych treści na stronie i naruszyłeś prawa autorskie. Jeśli otrzymamy powtarzające się powiadomienia, że opublikowałeś inne treści chronione prawami autorskimi bez pozwolenia, możemy zablokować Twoje konto.

Oświadczenie o łączach

Zasady dotyczące użytkownika – oświadczenie o łączach wychodzących

Łącza (w tym hiperłącza, przyciski czy jakiekolwiek odesłania) używane w tej lub innej naszej witrynie internetowej zamieszczone są do użytku użytkownika i z myślą o jego wygodzie. Wygląd łącza na tej czy innej naszej stronie internetowej nie oznacza naszego poparcia, rekomendacji ani certyfikacji ani nie może być rozumiany w sposób stanowiący sugestię, że strona, do której prowadzi łącze, ma jakikolwiek związek z nami.

Zasady dotyczące użytkownika – oświadczenie o łączach przychodzących

Ogólnie nie sprzeciwiamy się zamieszczaniu łączy w witrynach osób trzecich, prowadzących na naszą stronę, jednak pewne warunki muszą zostać spełnione:

 • O ile nie zawrzemy konkretnego, pisemnego porozumienia, nie można korzystać z jakichkolwiek naszych nazw, logo, wzornictwa, sloganów, znaków handlowych produktów lub usług w łączach (lub z nimi), z wyjątkiem łącz do naszej strony poprzez zwykły tekst z nazwą owej strony lub zamieszczeniem naszej nazwy jako zwykłego tekstu.
 • Nie należy zamieszczać łącza do naszej witryny w żaden sposób sugerujący, że mamy jakiekolwiek relacje bądź powiązania ze stroną użytkownika ani że popieramy, sponsorujemy czy rekomendujemy informacje, produkty czy usługi opisane w witrynie użytkownika. Nie należy używać żadnej z naszych nazw, logo, wzornictwa, sloganów znaków handlowych produktów lub usług w reklamach, promocjach, publikacjach ani w żaden inny sposób komercyjny bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody pisemnej na określone zastosowanie.
 • Należy zamieszczać łącze bezpośrednio do niniejszej witryny oraz nie włączać żadnych Treści z tej witryny na swoją stronie (np. poprzez in-lining bądź framing).
 • Nie zezwalamy na używanie żadnej z naszych nazw, logo, wzornictwa, sloganów znaków handlowych produktów lub usług ani żadnych innych słów bądź kodów identyfikujących naszą witrynę w „metatagach” czy innych informacji wykorzystywanych przez wyszukiwarki internetowe czy inne narzędzia do lokalizowania informacji w celu identyfikowania i selekcjonowania stron, bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody pisemnej na określone zastosowanie.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.